vff

Quyền Chủ tịch VFF làm việc với Chủ tịch FIFA tại Pháp【vff】:Chủ tịch FIFA và Chủ tịch AFC đã chào mừ