UBND Hà Nội nghiên cứu phương án tổ chức trận tuyển Việt Nam – Trung Quốc

UBND Hà Nội nghiên cứu phương án tổ chức trận tuyển Việt Nam – Trung Quốc

Theo văn bản số 414/VP-KGVX gửi các Sở: Văn hóa và Thể thao, Y tế, Du lịch, Thông tin và Truyền thôn